ADVIES TUSSEN ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

 

“Architectuur is niet interessant. Het is de weg ernaar toe die het interessant maakt”

(bOb Van Reeth, 1943-heden)

 

Het is interessant hoe gebouwen tot stand zijn gekomen en welke situaties tot ingrepen hebben geleid. Het is een reis met vele tussenstations. Om deze reis gaat het. BovenMaaiveld is een gids, die u ondersteuning en adviezen biedt op weg naar architectuur en stedenbouw. Vanuit een heldere visie tot een plan. Van herinrichting tot in- en uitbreidingslocatie in stad, dorp en land. Ik zie architectuur en stedenbouw niet als losse begrippen, maar als een samenhangend geheel. Vanuit een analyse van dorp of stad als geheel naar de plek in het bijzonder. BovenMaaiVeld zoekt zo de potenties van de plek en geeft hier vorm aan in de bestaande structuur. Met mijn kennis, ervaring, inspiratie en creativiteit in architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie en landschap begeleid ik u vernieuwingen en veranderingen mogelijk te maken.

IMG_5425-photo-full

BovenMaaiVeld staat voor:

  • Architectuur en stedenbouw.
  • Ruimte en kansen creëren.
  • Bevorderen van creativiteit en innovatie.
  • Onafhankelijk, flexibel, snel, kritisch en creatief.
  • Verder gaan dan standaard oplossingen.
  • Over de grenzen van de plek of opgave kijken, al was het maar om te weten waar de grens ligt.

BovenMaaiVeld zet zich o.a. in als stedenbouwkundig adviseur en begeleidt uw projecten  door kennis en ervaring in te zetten. Door mijn bekendheid met welstandsnota’s en bestemmingsplannen kan ik de mogelijkheden en de onmogelijkheden onderscheiden. Dit kan leiden tot een samenspel van al deze instrumenten en de onderlinge effecten op elkaar.
Zo wil ik mijn ervaring met u delen in het beoordelen en adviseren van projecten en het bemiddelen tussen belanghebbenden. Kritische spanningen worden getransformeerd naar kwalitatieve resultaten.

BovenMaaiVeld kan als onafhankelijke bemiddelaar voor u de uiteenlopende belangen van verschillende partijen en disciplines zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

BovenMaaiVeld biedt u een andere kijk op architectuur en stedenbouw.

 

EEN ANDERE KIJK OP STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR

 

De opgaven, rollen en processen zijn tegenwoordig ingrijpend veranderd en complexer geworden. Dit alles vraagt om andere vaardigheden, aanvullende kennis, slimme netwerken en nieuwe rollen. Van gebiedsontwikkelaar naar gebiedsverkenner. Verbinden in plaats van ontwerpen. Ik zie daarom geen onderscheid tussen architectuur en stedenbouw. Mijn vertrekpunt is vanuit het grotere geheel naar het gebouw toe. Bij architectuur en stedenbouw gaat het om de ruimtelijke ordening en het maken van ruimte. Gebouwen staan in de ruimte en kunnen er niet los van worden gezien. Daarom zoek ik de potenties van de plek en geef hier vorm aan een kwaliteit die al voor een deel besloten ligt in de bestaande structuur.

BovenMaaiVeld wil innovatie in rollen en processen stimuleren. De aanpak is gericht op de overdracht van kennis en het tijdig anticiperen op gevolgen en kansen. Daarbij wil BovenMaaiVeld ook de lokale en regionale ontwerpkwaliteit en -kracht versterken.

BovenMaaiVeld is een mediator tussen architectuur en stedenbouw.
BovenMaaiVeld regelt alles wat gevolgen heeft voor de ruimtelijke beleving van een gebied. Door een toenemende verschuiving van publieke naar private initiatieven ontstaat er een behoefte aan professionele bemiddelende diensten, die op een snelle en daadkrachtige wijze de belangen van verschillende gebruikers weten te verbinden. Ik zie de rol van BovenMaaiVeld dan ook niet als een besturend, maar als een onafhankelijke criticaster, die bemiddelend optreedt tussen tegenstrijdige publieke en private belangen.
Er wordt gezocht naar raakvlakken met andere disciplines, zoals cultuur, landschap en verkeer.

Om een duurzame leefomgeving te creëren en te behouden, wordt integraal gedacht en gewerkt. Eerst om de juiste vragen te stellen hoe we als samenleving met onze ruimte willen omgaan, en dan om passende, prachtige en innovatieve oplossingen te maken.

Een ruimtelijke ontwikkeling is een proces van keuzes maken, op de juiste schaal en in de juiste volgorde. Hiervoor zijn behalve ambitie en strategie vooral slimme ontwerp-oplossingen nodig.

BovenMaaiVeld koppelt stedenbouw met architectuur.

Er bestaan geen pasklare recepten voor (duurzame) ruimtelijke ontwikkeling. In elk project moeten de betrokkenen op zoek gaan naar de beste oplossingen. Het bestaande grondgebruik en de geschiedenis van de plek zijn daarbij meestal belangrijke inspiratiebronnen.

 

“Looking back to go forward”

 

ACTIVITEITEN VAN BOVENMAAIVELD 

 

ADVIES

Versie 2BovenMaaiVeld richt zich op adviseringen op het gebied van architectuur en stedenbouw. Er is een wereld tussen architectuur en stedenbouw. Een gebied dat soms niet duidelijk begrensd is. Een gebied tussen publiek en privaat belang. BovenMaaiVeld komt met heldere adviezen die een oplossing bieden voor een ruimtelijke opgave of probleem. Voor BovenMaaiVeld is het de weg er naar toe wat uiteindelijk de architectuur voor u interessant en beter maakt. (meer)

 

ONDERZOEK

OnderzoekRuimtelijke ordening gaat over architectuur en stedenbouw. Niet alleen de bestemming en functie, maar ook de samenhang en het organiseren. Uiteindelijk gaat het om het maken van ruimten. BovenMaaiVeld onderzoekt de verbanden, spanningsvelden en de onderlinge raakvlakken bij het tot stand komen van projecten. Grenzen worden opgezocht om de opgave een plek te geven. Dit onderzoek ontdekt de mogelijkheden en kansen voor een nieuwe ontwikkeling. (meer)

 

BEMIDDELING

MediationBovenMaaiVeld helpt bij vastgelopen bouwprojecten en bij conflictsituaties die ontstaan zijn tussen ontwikkelende partij en overheid. (meer)

 

EXCURSIES

ExcursiesArchitectuurrondleidingen met kijk op achtergronden en realisatie. (meer)

 

WIE IS BOVENMAAIVELD

 

Het bedenken van iets nieuws, een andere kijk en het zien van kansen, dit samen met een vleugje creativiteit is BovenMaaiVeld.

Theo Hilhorst, van oorsprong architect AVB, heeft meer dan 26 jaar ervaring opgedaan op het gebied van welstands- en monumentenadviseringen. Hij heeft gewerkt voor de gemeente Utrecht en voor diverse gemeenten in de Noord-Veluwe namens het Gelders Genootschap. Daarnaast is hij projectleider geweest voor het regionale project ‘Vakmanschap in de stedenbouw’ in de Noord-Veluwe. Hij heeft zitting genomen in diverse welstands- en monumentencommissies en in diverse gemeentelijke projectwerkgroepen.
Als adviseur heeft hij een brede ervaring opgebouwd op het gebied van architectuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, cultuurhistorie, landschap, herstructureringen, herbestemming & transformatie en landgoederen.

Het vak stedenbouw heeft altijd een belangrijke rol in zijn werk gespeeld. Meedenken in ruimtelijke ontwikkelingen is zijn passie. Een goede stedenbouwkundige visie vormt naast ambitie de basis voor het welslagen van een planontwikkeling. Door zijn brede vakkennis heeft hij zijn advieswerk kunnen verrijken. Hij vindt dat het samenwerken met gemeentelijke vakdiensten essentieel is voor de tot stand komen van een project. Zijn advieswerk ondersteunt de gemeenten om ruimtelijke kwaliteit te realiseren bij nieuwe ontwikkelingen en biedt aanvragers houvast bij het ontwikkelen van hun project.
Op dit moment is hij actief als dorpsbouwmeester bij de gemeente Nunspeet en als stedenbouwkundig adviseur bij de gemeenten Nunspeet en Oldebroek.(contact)